Tere tulemast begin.ee veebilehele. Käesolevad teenuse kasutustingimused sisaldavad tingimusi, mis kohalduvad kogu meie Platvormi (defineeritud allpool) ja Teenuste (defineeritud allpool) kasutamisele ning kogu sisule, teenustele ja/või toodetele, mis on Platvormil või selle kaudu kättesaadavad (koos nimetatud kui Begin’i teenused).

Begin’i Teenuseid osutatakse teile, kui te nõustute ilma muudatusteta (välja arvatud allpool defineeritud Eritingimused, milles pooled on kokku leppinud teenuse kasutustingimuste kohaselt) kõigi siintoodud tingimustega ja muude tegevuseeskirjade, põhimõtete (sealhulgas veebilehel begin.ee/privaatsuspoliitika toodud Privaatsuspõhimõtetega), Juhiste (defineeritud allpool) ja neisse edaspidi tehtavate muudatustega ning kordadega, mida võidakse aeg-ajalt Platvormil avaldada või teha teile kättesaadavaks Begin Teenustes või nende kaudu (koos nimetatud „Tingimused"). Kui olete nendega nõustunud (defineeritud allpool), moodustavad Tingimused õiguslikult siduva kokkuleppe teie ja Tarnija (defineeritud allpool) vahel. Kui sõlmite Tingimused juriidilise isiku, näiteks oma tööandja või ettevõte, kelle heaks töötate, nimel, kinnitate, et teil on esindusõigus selle juriidilise isiku nimel tehingu tegemiseks.

PALUN LUGEGE HOOLIKALT NEID TINGIMUSI. BEGIN’I TEENUSTELE REGISTREERIMISE, JUURDEPÄÄSU SAAMISE, NENDE LEHITSEMISE JA/VÕI MUUL VIISIL KASUTAMISEGA TUNNISTATE, ET OLETE TINGIMUSI LUGENUD, NEIST ARU SAANUD JA NÕUSTUTE, ET NEED ON TEILE SIDUVAD. KUI TE EI NÕUSTU, ET NEED TINGIMUSED ON TEILE SIDUVAD, ÄRGE KASUTAGE, LEHITSEGE EGA KASUTAGE MUUL VIISIL PLATVORMI VÕI BEGIN’I TEENUSEID.

Tarnija võib oma äranägemise järgi otsustada peatada või lõpetada juurdepääsu Begin’i Teenustele või nende kasutamise igaühe jaoks, kes Tingimusi rikub.

Kui registreerute Begin’i Teenuste tasuta prooviperioodile, reguleerivad tasuta prooviperioodi Tingimuste vastavad sätted.

Tingimuste originaalkeel on inglise keel. Tarnija teeb praktilistel kaalutlustel kättesaadavaks tõlked. Kui ingliskeelse originaali ja mis tahes tõlke vahel esineb vastuolusid, on ülimuslik ingliskeelne versioon.

1. Mõisted

2. Volitus sõlmida Tarnijaga Tingimused

Begin’i teenuste kasutamiseks on vajalik nõustuda Tingimustega. Tingimustega nõustumiseks enda või Kliendi nimel peab isikul olema selleks õigusvõime. Füüsiline isik peab olema vähemalt 18-aastane või tal peab olema kehtiv luba oma seaduslikult esindajalt või hooldajalt. Juriidiline isik peab olema nõuetekohaselt asutatud. Begin’i teenus on mõeldud ärikasutajatele töövahendina kasutamiseks. See ei ole mõeldud isiklikuks või kodumajapidamises kasutamiseks või mis tahes muudeks tarbijarakendusteks.

Tingimustega on nõustutud niipea, kui esineb üks järgnevast:

Teil ei ole lubatud ilma Tarnija eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada Begin’i teenuseid (i) tootmiseesmärkidel, (ii) kui olete Begin’i konkurent, (iii) Begin’i teenuste kättesaadavuse, soorituse või funktsionaalsuse jälgimiseks või (iv) muudeks võrdluse või konkurentsiga seotud eesmärkideks.

Nõustumisel jäävad Tingimused kehtima, kuni need lõpetatakse siintoodud viisil.

3. Tingimuste muutmine

Tarnija jätab endale õiguse oma äranägemise järgi muuta, kohandada, lisada või eemaldada osa Tingimustest igal ajal, postitades need muudatused Platvormil või selle kaudu või Begin’i teenuste kaudu. Palun kontrollige Tingimusi regulaarselt, et olla teadlik muudatustest. Begin’i teenuste kasutamise jätkamine pärast muudatuste postitamist ülaltoodud viisil loetakse teie siduvaks nõusolekuks nende muudatustega. Muudetud Tingimused hakkavad automaatselt kehtima kas (i) teie jätkuval Begin’i teenuste kasutamisel või (ii) 30 päeva möödumisel muudetud Tingimuste postitamisest Platvormil või selle kaudu, sõltuvalt sellest, mis esineb varem. Sõltumata ülaltoodust kohaldatakse mis tahes vaidluse lahendamisele, mis tekib teie ja Tarnija vahel, Tingimusi, mis kehtivad vaidluse tekkimise ajal.

4. Meie kohustused

4.1. Begin’i teenuste osutamine. Tarnija (a) teeb Begin’i teenused, Sisu ja Kliendiandmed Kliendile kättesaadavaks Tingimuste kohaselt, (b) osutab Kliendile Begin’i teenuste kohalduvat standardtuge ilma lisatasuta ja/või täiendavat tuge (lisatasu eest, kui see kohaldub), (c) teeb majanduslikult mõistlikke jõupingutusi, et muuta Begin’i teenused kättesaadavaks 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas, välja arvatud: (i) planeeritud katkestuse korral (millest Tarnija teavitab ette elektrooniliselt Juhistes toodud viisil) ning (ii) mis tahes kättesaadavuse probleemide korral, mille põhjuseks on asjaolud, mida Tarnija ei saa mõistlikult kontrollida, sealhulgas näiteks vääramatu jõud, valitsuse tegevus, üleujutus, tulekahju, maavärin, rahvarahutused, terrorismiakt, streik või muu tööjõu probleem, interneti teenuse osutaja tõrge või viivitus või teenusetõkestamise rünnak.

4.2. Kliendiandmete kaitse. Tarnija kasutab halduslikke, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid Kliendiandmete turvalisuse, konfidentsiaalsuse ja puutumatuse kaitsmiseks Juhistes kirjeldatud viisil. Turvameetmed on muu hulgas, kuid mitte ainult, meetmed Kliendiandmete kaitsmiseks juurdepääsu, kasutamise, muutmise või avaldamise eest Tarnija töötajate poolt, välja arvatud (a) Begin’i teenuste osutamiseks ja teenuse või tehniliste probleemide ennetamiseks või lahendamiseks, (b) kui see on nõutud seadusega kooskõlas alltoodud punktiga 7.4 („Kohustuslik avaldamine") või (c) kui selleks on Kliendi või Kasutaja selgesõnaline kirjalik luba.

Teenuseid võib osutada, kasutades seadmeid või lahendusi, mis asuvad Euroopa Liidus. Tarnija USA teenuseosutajad järgivad kas Privacy Shield raamistikku või on sõlminud lepingu tüüptingimused (mille on kinnitanud Euroopa Komisjon), mis kehtestavad õiguslikud alused tagamaks, et Ameerika Ühendriikides töötlemise korral on EL kodanike isikuandmetele, mida töötlevad Begin’i kliendid Begin’i teenuseid kasutades, tagatud Tarnija ja tema väljaspool EL-i asuvate teenuseosutajate poolt piisaval tasemel isikuandmete kaitse määruse (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) artikli 46 tähenduses.

Tingimustega nõustudes annab Klient Tarnijale üldise volituse määruse (EL) 2016/679 artikli 28 (2) tähenduses kaasata volitatud töötlejaid Begin’i teenuste osutamise eesmärgil. Tarnija teavitab Klienti nende volitatud töötlejate muutmisest kooskõlas Tingimuste punktis 3 sätestatud Tingimuste muutmise korraga.

Volitatud töötlejate loetelu:

Wavecom

Veebimajutusteenused Eestis. Tutvu Wavecom’i Teenuse tingimuste ja Privaatsuspõhimõtetega.

Amazoni veebiteenused

Failide talletamise ja varukoopiate teenused Iirimaal ja USAs (Privacy Shield sertifikaat). Tutvu Amazon’i Teenuse tingimuste ja Privaatsuspõhimõtetega.

5. Begin’i teenuste kasutamine

5.1 Konto loomine. Teatud Begin’i teenuste lahendusi, funktsioone, osasid või elemente saavad kasutada või neile saavad juurdepääsu ainult Konto omanikud. Isik, kes soovib luua Konto, peab:

Igal Kliendil võib olla ainult üks Konto. Kui mitu inimest peavad Kliendi nimel Kontot kasutama, peab Klient määrama need isikud Kasutajateks. Igale Kasutajale kohalduvad Tingimustes sätestatud piirangud.

Kui Klient on määranud Kasutajad ja andnud neile Volituse, loetakse need Kasutajad volitatuks tegutsema Kontot kasutades Kliendi nimel. Tarnijal ei ole kohustust ning ta ei vastuta ühegi Kasutaja Volituse kehtivuse kontrollimise eest. Tarnija võib aga oma äranägemisel nõuda täiendavat informatsiooni või tõendit selle isiku volituste kohta. Kui Tarnija ei ole kindel, kas Kasutajale on antud Volitused, võib Tarnija oma äranägemisel takistada selle Kasutaja juurdepääsu Begin’i teenustele.

Kasutaja võib olla seotud mitme Kliendi ja Kontoga. Kasutaja kustutamine ühelt Kontolt ei eemalda Kasutajat Platvormilt, kui ta on ühendatud mitme Kontoga.

Klient ja Kontoga seotud mis tahes Kasutaja peavad andma Tarnijale tõest, täpset, ajakohast ja täielikku informatsiooni Kliendi, Kasutajate või Konto kohta ning hoidma seda ajakohastatuna.

5.2. Kontole sisselogimine. Tarnija annab Kliendile kasutajatunnuse ja salasõna („Sisselogimise tunnused"), mida kasutada oma Kontole sisselogimiseks. Sisselogimise tunnuseid ei tohi kasutada mitu isikut. Kui Klient on määranud mitu Kasutajat, antakse igale Kasutajale eraldi Sisselogimise tunnused. Klient ja iga Kasutaja vastutavad kõigi Kontoga seotud sisselogimise tunnuste konfidentsiaalsena hoidmise eest. Klient peab viivitamata teavitama Tarnijat:

5.3 Konto sulgemine. Klient võib Tingimused lõpetada igal ajal punktis 17 toodud viisil. Tarnija kustutab püsivalt Konto kolme kuu jooksul alates lõpetamise jõustumisest.

5.4 Tasud. Konto kasutamiseks tuleb maksta Tasu. Konto registreerimisel peab Klient valima Plaani. Erinevatele Plaanidele kohalduvad erinevad tasumäärad. Kohalduv Tasu küsitakse ette igakuiste või iga-aastaste maksetena, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud teisiti. Kõik Tasud on mittetagastatavad, s.o. raha tagasimaksmist või krediiti ei ole ettenähtud perioodide eest, mil Klient ei kasutanud aktiveeritud Kontot, kasutas seda ainult osaliselt või deaktiveeris Konto või lõpetas Tingimused käimasoleva makseperioodi jooksul. Kui pärast registreerumist otsustab Klient valida kallima Plaani, kohaldatakse ettemakstud Tasu kasutamata osasid kallima Plaani Tasule.

Tasud ei sisalda makse, lõive või tollimakse, mis kohalduvad mis tahes kehtivate seaduste alusel, välja arvatud juhul, kui käesolevas on sätestatud teisiti. Klient vastutab ainuisikuliselt nende maksude, lõivude või tollimaksude tasumise eest.

5.5 Plaanide muutmine. Igal Kliendil on õigus olemasolev Plaan viia madalamale või kõrgemale tasemele, valides uue Plaani Tarnija määratud Plaanide hulgast. Sellisel juhul võetakse Kliendi krediitkaardilt, mis on Tarnija toimikus, automaatselt maha järgmise makseperioodi Tasu uues Plaanis sätestatud määra järgi. Kui Klient kasutab elektroonilist ülekannet või ACH ülekannet, saab ta automaatselt arve, kus on toodud uues Plaanis sätestatud tasumäär.

Olemasoleva Plaani madalamale tasemele viimine võib kaasa tuua lahenduste või Konto võimaluste kaotamise ning Kliendiandmete kaotamise.

5.6. Tasuta prooviperiood. Uuel kliendil võib olla õigus Tasuta prooviperioodile, välja arvatud juhul, kui Klient on taotlenud Kontot käimasoleva turunduskampaania tulemusena, mille Tarnija on korraldanud koostöös oma partneritega. Klient ei pea Tasuta prooviperioodi jooksul esitama krediitkaardi andmeid või muid pangakonto andmeid. Kui Tasuta prooviperiood on lõppenud, deaktiveeritakse Konto automaatselt. Selleks, et hoida ära Konto deaktiveerimine või see uuesti aktiveerida, peab Klient valima sobiva Plaani ning maksma esimese Tasu. Kui Klient ei maksa esimest Tasu 2 nädala jooksul alates Tasuta prooviperioodi lõppemisest, on Tarnijal õigus kustutada püsivalt Konto, sealhulgas kõik selles sisalduvad Kliendiandmed.

Lisaks olemasolevale Plaanide kogumile võib Tarnija pakkuda erilisi allahindlusi ja motivatsioonikavasid (näiteks soovitajatasu jms).

6. Maksmine

Järgmised sätted kohalduvad ainult juhul, kui ostate juurdepääsu Begin’i teenustele otse Tarnijalt. Kui ostate juurdepääsu Begin’i teenustele Edasimüüja kaudu, sätestatakse maksetingimused teie ja Edasimüüja vahelises lepingus.

6.1 Krediitkaardi kinnitamine. Tarnija võib soovida Kliendi krediitkaardi kinnitada enne Begin’i teenuste ostmist, et kontrollida, kas krediitkaart kehtib ning sellel on vajalikud vahendid või krediit teie ostu eest tasumiseks. Te annate sellele krediitkaardi kontole loa tasuda mis tahes käesolevas kirjeldatud summad ning annate Tarnijale loa sisse nõuda kõik Tingimustes kirjeldatud summad vastavalt krediitkaardi kontolt. Nõustute andma Tarnijale ajakohastatud informatsiooni oma krediitkaardi konto kohta Tarnija taotlusel ning igal ajal, kui varem esitatud informatsioon ei kehti enam.

6.2 Elektrooniline arve Kui Tarnija ei ole soovinud teie krediitkarti eelnevalt kinnitada, siis enne iga makseperioodi lõppu esitatakse Kliendile elektrooniline arve järgmise makseperioodi Tasu maksmiseks. Klient peab tasuma arve sellel toodud maksetähtajaks. Klient võib kasutada arve tasumiseks ka elektroonilist ülekannet või ACH ülekannet, kui see on kättesaadav.

6.3 Viivis. Mis tahes maksetega viivitamise korral võib Tarnija nõuda, et Klient tasuks viivituse pealt intressi (viivist) alates maksekohustuse tähtaja saabumisest kuni täitmise kinnitamiseni. Viivisemäär on Eesti võlaõigusseaduse §-s 113 sätestatud viivisemäär; 26.2. Viivise arvutamisel loetakse, et ühes aastas on 365 kalendripäeva. Tarnija võib oma äranägemise järgi otsustada peatada või lõpetada juurdepääsu Begin’i teenustele või nende kasutamise igaühe jaoks, kes rikub maksetingimusi.

6.4 Uuendamine. Begin uuendab automaatselt teie igakuiseid või iga-aastaseid Teenuseid sel ajal kehtivate tasumäärade alusel, välja arvatud juhul, kui Teenuste tellimine tühistatakse või lõpetatakse Lepingu alusel.

7. Kliendiandmed

7.1 Kliendiandmete üleslaadimine Platvormile. Kui Klient laeb üles Kliendiandmed Platvormile, peavad need Kliendiandmed ja nende Kliendiandmete töötlemine olema kooskõlas Tingimuste ja kohalduvate seadustega. Kõik õigused, omandiõigus ja huvi Kliendiandmete suhtes kuuluvad Kliendile või kolmandatele isikutele (sealhulgas Kasutajad ja nende täiendav profiili informatsioon, isikukood, Objektid), sõltumata sellest, kas need on teie poolt postitatud, registreeritud ja/või üles laetud või tehtud kättesaadavaks Tarnija poolt Begin’i teenustes või nende kaudu. Laadides Kliendiandmed Platvormile, volitab Klient Tarnijat töötlema Kliendiandmeid. Klient on vastutav selle eest, et:

7.2 Täpsuse garantii puudumine. Tarnija ei garanteeri mis tahes Kliendiandmetes sisalduva mis tahes informatsiooni täpsust ning soovitab tungivalt, et mõtlete hoolikalt sellele, mida te edastate, esitate või postitate Begin’i teenustele või nende kaudu. Olete teadlik, et kogu Kliendiandmetes sisalduva informatsiooni eest vastutab ainuisikuliselt isik, kellelt need Kliendiandmed pärinevad. See tähendab, et Klient, mitte Tarnija, vastutab ainuisikuliselt kõigi Kliendiandmete eest, mis laaditakse üles, postitatakse, edastatakse või tehakse muul viisil kättesaadavaks Begin’i teenuste kaudu, ning kõigi Tarnijate või teiste Klientide või Kasutajate tegevuste eest, mis tehakse nende Kliendiandmete tulemusena.

7.3 Ebaseaduslikud Kliendiandmed. Tarnija ei ole kohustatud eelnevalt läbi vaatama, jälgima või filtreerima mis tahes Kliendiandmeid või nende töötlemise toiminguid Kliendi poolt, et tuvastada nende mis tahes õigusvastasust. Kuid kui Tarnija avastab sellised ebaseaduslikud Kliendiandmed või nende ebaseadusliku töötlemise toimingud või sellele juhitakse Tarnija tähelepanu või on põhjust arvata, et teatud Kliendiandmed on ebaseaduslikud, on Tarnijal õigus:

Kui Tarnijale esitatakse veenvad tõendid, et Kliendiandmed ei ole ebaseaduslikud, võib Tarnija oma äranägemisel taastada need Kliendiandmed, mis eemaldati Veebilehelt või Kontolt või millele juurdepääsu piirati.

Lisaks, kui Tarnija arvab oma äranägemisel, et Kliendiandmed on vastuolus kohalduvate seaduste, eeskirjade või regulatsioonide või nende Tingimustega, võib Tarnija (kuid ei ole kohustatud) eemaldada need Kliendiandmed igal ajal või sellest teavitamata.

Begin OÜ kui volitatud töötleja aitab Kliendil kui vastutaval töötlejal täita Kliendi määrusest (EL) 2016/679 tulenevaid kohustusi tagada subjektidele juurdepääs ja võimaldada andmesubjektidel teostada oma määrusest (EL) 2016/679 tulenevaid õigusi. Begin OÜ töötleb Kliendiandmeid eeldades, et Klient on saanud asjakohased ja kehtivad nõusolekud kõigilt oma töötajatelt, klientidelt ja teistelt koostööpartneritelt, kelle isikuandmeid Begin OÜ töötleb Begin’i teenuste osutamisel Kliendile. Kõik ja mis tahes vastutus andmesubjektidelt kehtivate nõusolekute saamise, andmesubjektidele privaatsustingimuste tutvustamise, andmesubjektide kohalduvatest seadustest tulenevate õiguste tagamise eest, andmesubjektide teavitamise eest selle osas, kuidas teostada oma kohalduvatest seadustest tulenevaid õigusi, on Kliendi ainuvastutus. Klient nõustub vabastama Begin OÜ kogu ja mis tahes vastutusest, mis tuleneb andmesubjektide Kliendiandmetega seotud õiguste rikkumisest kohalduvate seaduste kohaselt.

7.4 Kohustuslik avaldamine. Tarnija võib avaldada Kliendi konfidentsiaalset informatsiooni ulatuses, milles see on kohustuslik seaduse alusel. Sellisel juhul teeb Tarnija majanduslikult mõistlikud jõupingutused, et teavitada Klienti eelnevalt avaldamise kohustusest (seadusega lubatud ulatuses) ning Klient osutab mõistlikku abi oma kulul, kui Klient soovib avaldamise vaidlustada. Kui Tarnija on seadusega kohustatud avaldama Kliendi konfidentsiaalset informatsiooni tsiviilmenetlusese käigus, mille pool Tarnija on, ning Klient ei vaidlusta avaldamist, hüvitab Klient Tarnijale tema mõistlikud kulud selle konfidentsiaalse informatsiooni koondamisel ja sellele turvalise juurdepääsu tagamisel.

8. Teenused

8.1 Begin’i teenuste kasutamine. Sõltuvalt Tingimustest ning kohalduva teenuse Tasu maksmisest annab Tarnija Kliendile ja tema volitatud kasutajatele ainukasutusõiguseta, võõrandamisõiguseta, all-litsentsimise õiguseta lihtlitsentsi Begin’i teenuste kasutamiseks, et:

8.2 Tehniline tugi. Tarnija osutab Kliendile ja tema volitatud Kasutajatele Kliendi mõistlikul taotlusel mõistlikku tehnilist tuge. Tarnija vastab Kliendi abipäringutele niipea, kui mõistlikult võimalik, kasutades alltoodud suhtlusvahendeid. Vastamine nende Klientide ja Kasutajate päringutele, kes on Tingimustega nõustunud, kuid kellel ei ole Kontot, võib olla vähem sihipärane või ei pruugi üldse toimuda.

Kõigi abipäringute puhul on suhtlusvahendid:

Sõltumata ülaltoodust, kui ostsite juurdepääsu Begin’i teenustele Edasimüüjalt, siis osutab esimese etapi tehnilist tuge Edasimüüja, mitte Tarnija.

8.3 Teenuse muutmine. Tarnija jätab endale õiguse muuta aeg-ajalt eelneva teavituseta Begin’i teenuseid või nende mis tahes osa või elementi, sealhulgas, kuid mitte ainult:

Vastavalt asjaoludele võidakse Klienti nendest muudatustest teavitada Kontole sisselogimisel. Muudatused, sealhulgas Begin’i teenustele kohalduvate tasumäärade muutmine, hakkavad kehtima mitte varem kui kolmkümmend (30) päeva pärast sellist teavitamist.

Kui Klient ei nõustu muudatusega, teavitab Klient Tarnijat või Edasimüüjat (kui Klient ostis juurdepääsu Begin’i teenustele Edasimüüjalt) enne muudatuse jõustumiskuupäeva ning Tingimused lõppevad muudatuse jõustumiskuupäeval. Kliendi jätkuv Begin’i teenuste või nende mis tahes osa või elemendi kasutamine pärast muudatuse jõustumiskuupäeva viitab tema nõustumisele muudatustega. Tarnija ei vastuta Kliendi ega ühegi kolmanda isiku ees mis tahes Begin’i teenuste või nende mis tahes osa või elemendi muudatuste, peatamiste või katkestamiste eest.

8.4 Kasutamine mobiilseadmes. Begin’i teenused võivad olla kättesaadavad mobiilseadmes, internetiühenduse kaudu ning võivad vajada tarkvara. Te nõustute, et vastutate ainuisikuliselt nende nõuete eest, sealhulgas mis tahes kohalduvate muudatuste, uuenduste ja tasude eest ning oma mobiilseadme ja telesideteenuse osutajaga sõlmitud lepingu tingimuste eest.

Begin ei anna ühtegi kinnitust ega tagatist, ei selgesõnalist, seadusest tulenevat ega kaudset, seoses:

9. Andmetöötluse leping

Määruse (EL) 2016/679 artikli 28 tähenduses on need Tingimused andmetöötluse leping Kliendi kui vastutava töötleja ja Tarnija kui volitatud töötleja vahel. Käesolevaga annab Klient Tarnijale korralduse töödelda andmeid Tingimustes kirjeldatud viisil.

9.1 Töötlemise objekt ja laad. Tarnija pakub Platvormi, kus Klient kui vastutav töötleja saab koguda, talletada ja organiseerida Kliendi määratud andmesubjektide isikuandmeid. Platvorm on loodud töötama Tööaja jälgimise vahendina, kuid ulatuses, milles see ei ole Tingimustega reguleeritud, otsustab Klient, kuidas ta Platvormi kasutab.

9.2 Kestus Tarnija töötleb Kliendi nimel andmeid, kuni Begin’i teenuste lõpetamiseni kooskõlas Tingimustega. Lõpetamise korral talletab Begin Kliendi andmeid kolm kuud juhuks, kui Klient soovib Konto uuesti avada, et jätkata Begin’i teenuste kasutamist või eksportida Kliendiandmeid, välja arvatud juhul, kui Klient on andnud teistsugused korraldused. Tarnija kustutab või tagastab kõik isikuandmed vastutavale töötlejale töötlemisega seotud teenuste osutamise lõpetamisel ning kustutab olemasolevad koopiad, välja arvatud juhul, kui Liidu või liikmesriigi seadustega on nõutud isikuandmete säilitamine.

9.3 Poolte õigused ja kohustused. Kliendi õigused ja kohustused Kliendiandmete osas on sätestatud Tingimuste punktides 4 kuni 10. Tarnija tagab, et isikud, kellel on luba töödelda isikuandmeid, on kohustunud hoidma konfidentsiaalsust või neile kohaldub asjakohane seadusest tulenev konfidentsiaalsuskohustus. Tarnija võtab kasutusele kõik meetmed, mis on nõutud määruse (EL) 2016/679 artikli 32 kohaselt. Tarnija kohustub tegema vastutavale töötlejale kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik oma kohustuste täitmise tõendamiseks, ning võimaldab Kliendil kui vastutaval töötlejal või tema poolt volitatud muul audiitoril teha auditeid, sealhulgas kontrolle, ja panustab sellesse.

10. Piirangud

10.1 Keelatud tegevused. Klient ja tema volitatud Kasutajad võivad kasutada Begin’i teenuseid ja nende mis tahes osa või elementi ainult ulatuses, vahenditega ja eesmärkidel, mis on nimetatud Tingimustes ja kohalduvates seadustes. Näiteks ei tohi Klient ega ükski Kasutaja:

10.2 Teatud kasutamisviiside jaoks on vajalik Tarnija nõusolek. Klient ega ükski Kasutaja ei või ilma Tarnija eelneva selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta:

11. Privaatsus

Tarnija suhtub väga tõsiselt oma Klientide ja Kasutajate privaatsusesse. Tarnija Privaatsuspõhimõtted veebilehel begin.ee/privaatsuspoliitika on käesolevaga lisatud Tingimustele viitena. Palun lugege tähelepanelikult Privaatsuspõhimõtteid, kuna need reguleerivad Kliendi või Kasutaja isikuandmete kogumist, kasutamist ja avaldamist Tarnija poolt.

12. Intellektuaalomandi õigused

12.1 Begin’i intellektuaalomandi õigused Begin’i teenustele. Begin’i teenuseid, Begin’i materjale, Begin’i kaubanimesid ja kaubamärke ning nende mis tahes osasid või elemente omavad ja käitavad üksnes ja eranditult Tarnija ning tema kolmandatest isikutest müüjad ja veebimajutusteenuse partnerid. Begin’i materjalid on kaitstud autoriõiguse, kujunduse kaitse, patendi, ametisaladuste ja kaubamärgi seaduste, rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingutega ning kõigi muude asjakohaste intellektuaalomandi ning omandiõiguse seadustega. Tarnija, tema sidusettevõtjad ja litsentsiandjad jätavad endale kõik õigused, omandiõigused ja huvid nende Begin’i teenuste, Begin’i materjalide, Begin’i kaubanimede ja kaubamärkide ning nende mis tahes osade või elementide osas. Begin’i teenuste ja Begin’i materjalide ning nende mis tahes osade või elementide kasutamisel ei saa te nendega seoses ühtegi omandiõigust ega intellektuaalomandi õigust. Begin’i materjalide mis tahes kaubanduslik või reklaamialane levitamine, avalikustamine või kasutamine on rangelt keelatud, välja arvatud juhul, kui olete saanud eelnevalt Tarnija või muu asjaomase õiguste omaniku kirjaliku selgesõnalise loa. Tarnija jätab endale kõik õigused Begin’i teenustele, Begin’i materjalidele ja Begin’i kaubanimedele ja kaubamärkidele, mis ei ole antud selgesõnaliselt Tingimustes.

12.2 Begin’ile kuuluv sisu. Sõltuvalt Tingimustest ning kohalduva teenuse Tasu maksmisest annab Tarnija Kliendile ja tema volitatud kasutajatele ainukasutusõiguseta, võõrandamisõiguseta, all-litsentsimise õiguseta lihtlitsentsi, et alla laadida üks koopia mis tahes Sisu osast ainult oma isiklikuks, mitte-äriliseks kasutuseks, kui te säilitate kõik autoriõiguste ja omandiõiguste teavitused, mis selles Sisus on toodud. Tunnustate selgesõnaliselt, et te ei omanda ühtegi omandiõigust, kui laadite alla mis tahes autoriõigusega kaitstud materjali Platvormilt või Begin’i teenustest või nende kaudu. Te ei tee koopiaid, levita ega avalikusta mis tahes Sisu või sellest saadud või tuletatud mis tahes informatsiooni, välja arvatud Begin’i teenustes või selle kaudu lubatud viisil või muul kohalduvates seadustes lubatud viisil.

12.3 Kliendiandmed.

12.4 Tagasiside Kui Klient või Kasutaja esitab Tarnijale mis tahes kommentaare, veateateid, tagasisidet või muudatusi Begin’i teenuste osas (edaspidi Tagasiside), on Tarnijal õigus kasutada seda Tagasisidet oma äranägemisel, sealhulgas, kuid mitte ainult, lisada pakutud muudatused Begin’i teenustele. Klient või Kasutaja (vastavalt kohaldumisele) annab käesolevaga Tarnijale alalise, tühistamatu, ainuõiguseta, tasuta litsentsi kõigile õigustele, mida on vaja, et teie Tagasisidet mis tahes eesmärgil kaasata, avalikustada, reprodutseerida, levitada, muuta, kohandada, koostada sellest tuletatud teoseid, seda avalikult kuvada, avalikult esitada ning kasutada.

13. Kolmandate isikute veebilehed, tooted ja teenused

Begin’i teenused võivad sisaldada linke teistele veebilehtedele või teenustele (Lingitud veebilehed) ainult Klientide mugavuse eesmärgil. Välja arvatud juhul, kui on konkreetselt ja selgesõnaliselt viidatud vastupidi, ei toeta Tarnija ühtegi sellist Lingitud veebilehte ega Lingitud veebilehtedel sisalduvat või nende kaudu ligipääsetavat informatsiooni, materjali, tooteid või teenuseid. Lisaks ei anna Tarnija ühtegi selgesõnalist ega kaudset garantiid seoses Lingitud veebilehtedel sisalduva või nende kaudu ligipääsetava informatsiooni, materjali, toodete või teenustega. LINGITUD VEEBILEHTEDELE JUURDEPÄÄS JA NENDE KASUTAMINE, SEALHULGAS NEIL SISALDUVA VÕI NENDE KAUDU LIGIPÄÄSETAVA INFORMATSIOONI, MATERJALIDE, TOODETE JA TEENUSTE KASUTAMINE, ON AINULT TEIE RISK.

Mis tahes sisu, millele viidatakse kui üldkasutatavale sisule, on esitatud kolmandate isikute poolt ning Begin ei ole seda arendanud ning ei hoia seda töös. Kasutades oma tarkvara arendamisel mis tahes ühisvarana märgistatud koodi või teeki, tunnustate ja nõustute, et Begin ei vastuta mingil viisil sellise ühisvarana pakutava koodi või teegi soorituse või selle põhjustatud kahjude eest.

14. Välistus, garantii puudumine

VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI TARNIJA ON SELGESÕNALISELT ÖELNUD TEISITI, PAKUTAKSE BEGIN’I TEENUSEID, BEGIN’I MATERJALE JA MIS TAHES SISU, TEENUSEID VÕI LAHENDUSI, MIS ON SELLEGA SEONDUVALT TEHTUD KÄTTESAADAVAKS BEGIN’I TEENUSTES VÕI NENDE KAUDU, „NAGU ON" JA „NAGU KÄTTESAADAV“ PÕHIMÕTTEL, ILMA MIS TAHES SELGESÕNALISE VÕI KAUDSE GARANTIITA. SUURIMAS KOHALDUVATE SEADUSTEGA LUBATUD ULATUSES VÄLISTAVAD TARNIJA JA TEMA SIDUSETTEVÕTJAD KÕIK GARANTIID, SÕLTUMATA SELLEST, KAS NEED ON SEADUSEST TULENEVAD, SELGESÕNALISED VÕI KAUDSED, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE, OMANDIÕIGUSE MITTERIKKUMISE, KORREKTSUSE, TÄPSUSE JA USALDUSVÄÄRSUSE KAUDNE GARANTII.

VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI TARNIJA ON SELGESÕNALISELT SÄTESTANUD TEISITI, EI GARANTEERI TARNIJA JA TEMA SIDUSETTEVÕTJAD, ET BEGIN’I TEENUSED JA MIS TAHES SISU, KLIENDIANDMED, TEENUSED VÕI LAHENDUSED, MIS ON SELLEGA SEONDUVALT KÄTTESAADAVAKS TEHTUD, ON KATKEMATU JUURDEPÄÄSUGA VÕI VEAVABAD, ET PUUDUSED PARANDATAKSE VÕI BEGIN’I TEENUSED JA MIS TAHES SISU, KLIENDIANDMED, TEENUSED VÕI LAHENDUSED, MIS ON SELLEGA SEONDUVALT KÄTTESAADAVAKS TEHTUD, EI SISALDA VIIRUSEID VÕI MUID KAHJULIKKE ELEMENTE.

VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI TARNIJA ON SELGESÕNALISELT SÄTESTANUD TEISITI, EI GARANTEERI TARNIJA EGA TEMA SIDUSETTEVÕTJAD NING EI ANNA ÜHTEGI KINNITUST SEOSES PLATVORMI, BEGIN’I TEENUSTE, BEGIN’I MATERJALIDE VÕI MIS TAHES LINGITUD VEEBILEHTEDE KASUTAMISE VÕI KASUTAMISE TULEMUSTEGA KORREKTSUSE, TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE VÕI MUU OSAS.

TEATUD RIIKIDE JA OSARIIKIDE SEADUSTEGA EI OLE LUBATUD PIIRATA KAUDSEID GARANTIISID VÕI VÄLISTADA VÕI PIIRATA TEATUD KAHJUSID. KUI NEED SEADUSED KOHALDUVAD TEILE, EI PRUUGI OSAD VÕI KÕIK ÜLALTOODUD LAHTIÜTLEMISED, VÄLISTAMISED VÕI PIIRANGUD TEILE KOHALDUDA NING TEIL VÕIVAD OLLA TÄIENDAVAD ÕIGUSED.

15. Hüvitamine

Nõustute kaitsma Tarnijat ja tema sidusettevõtjaid ning nende vastavaid direktoreid, ametnikke, töötajaid ja agente ja hüvitama neile ning vabastama nad vastutusest seoses mis tahes nõuete, kahjude, kahjustuste, vastutustega, sealhulgas advokaatide tasud, mis tulenevad teiepoolsest Begin’i teenuste, Begin’i materjalide väärkasutamisest, Tarnijale, tema sidusettevõtjatele ja/või kolmandatele isikutel antud kinnitustest, Tingimuste rikkumisest, mis tahes muu isiku või juriidilise isiku õiguste rikkumisest või mis tahes ülaltoodud kinnituste, garantiide ja kokkulepete rikkumisest. Tarnija jätab endale õiguse oma kulul tegeleda ainuisikuliselt mis tahes küsimuse kaitse ja kontrollimisega, mille osas peate Tarnijale kahju hüvitama, ning te nõustute tegema koostööd selliste nõuete kaitsmise osas.

16. Vastutuse piirang

16.1 Vastutuse puudumine: Tarnija ei vastuta Kliendi ega Kasutaja ees mis tahes tagajärge eest, mis tulenevad:

Lisaks ei vastuta Tarnija ja tema sidusettevõtjad Kliendi ees mis tahes Kasutaja või kolmanda isiku poolt Kliendi vastu esitatud mis tahes nõude eest, mis tuleneb Kliendi suutmatusest:

16.2 Vastutuse piirang. ÜHELGI JUHUL EI ÜLETA BEGIN’I JA TEMA SIDUSETTEVÕTJATE KOGUVASTUTUS, MIS TULENEB NEIST TINGIMUSTEST VÕI ON NENDEGA SEOTUD, KOGUSUMMAT, MIS KLIENT KÄESOLEVATE TINGIMUSTE ALUSEL MAKSAB VASTUTUSE ALUSEKS OLEVATE BEGIN’I TEENUSTE EEST KUUE KUU JOOKSUL ENNE ESIMEST JUHTUMIT, MILLEST VASTUTUS TULENES. ÜLALTOODUD PIIRANG KOHALDUB SÕLTUMATA SELLEST, KAS TEGU ON LEPINGULISE VÕI LEPINGUVÄLISE KAHJUGA NING SÕLTUMATA VASTUTUSE TEOORIAST, KUID EI PIIRA KLIENDI MAKSEKOHUSTUSI ÜLALTOODUD „MAKSETE" JAO ALUSEL.

16.3 Kaudse ja seotud kahju välistamine. ÜHELGI JUHUL EI KANNA KUMBKI POOL VÕI NENDE SIDUSETTEVÕTJA MINGIT VASTUTUST, MIS TULENEB NENDEST TINGIMUSTEST VÕI ON NEDNEGA SEOTUD, MIS TAHES SAAMATA JÄÄNUD TULU, SISSETULEKU, FIRMAVÄÄRTUSE LANGUSE VÕI KAUDSE, ERILISE, JUHUSLIKU, KAASNEVA, KANTUD, ÄRIKATKESTUSE VÕI KARISTAVA ISELOOMUGA KAHJUTASUDE KAHJU EEST, SÕLTUMATA SELLEST, KAS TEGU ON LEPINGULISE VÕI LEPINGUVÄLISE KAHJUGA NING SÕLTUMATA VASTUTUSE TEOORIAST, ISEGI KUI POOLT VÕI TEMA SIDUSETTEVÕTJAT HOIATATI SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSE EEST VÕI KUI POOLE VÕI TEMA SIDUSETTEVÕTJATE ÕIGUSKAITSEVAHEND EI TÄIDA MUUD MOODI OMA ALGSET EESMÄRKI. ÜLALTOODUD VÄLISTAMISSÄTE EI KOHALDU ULATUSES, MILLES SEE ON SEADUSEGA KEELATUD.

17. Tingimuste lõpetamine

17.1 Praktilistel kaalutlustel. Tingimused võib lõpetada praktilistel kaalutlustel, teavitades sellest teist poolt kirjalikult allpool jaos „Teavitamine" toodud viisil:

17.2 Kohustuse mittetäitmise tõttu. Tingimused võib lõpetada kohustuse mittetäitmise tõttu, teavitades sellest teist poolt kirjalikult allpool jaos „Teavitamine" toodud viisil:

17.3 Lõpetamise jõustumine. Tingimuste lõpetamisel

17.4 Õiguskaitsevahendid.

Kui Tarnija lõpetab Tingimused Kliendi või Kasutaja heastamata rikkumise tõttu, on Tarnijal õigus kasutada samu või samaväärseid õiguskaitsevahendeid teiste isikute vastu, kes kasutavad Begin’i teenuseid vastuolus Tingimustega. Sõltumata ülaltoodust võib Tarnija kohaldada ka mis tahes muid õiguskaitsevahendeid, mida tal on võimalik kasutada kohalduvate seaduste alusel. Mis tahes õiguskaitsevahendite kohaldamisel võib Klient või Kasutaja kaotada juurdepääsu või jääda ilma teatud Begin’i teenusete lahendustest, funktsioonidest, osadest või elementidest.

Kui Tarnijal on mõistlik alus arvata, et Kliendi või Kasutaja poolt Begin’i teenuste, sealhulgas Konto kasutamine võib tekitada kahju kolmandatele isikutele, on Tarnijal õigus võtta kasutusele tema käsutuses olevad asjakohased meetmed, et võimalusel ennetada, takistada ja kõrvaldada kahju, et kaitsta neid kolmandaid isikuid.

18. Kohalduv õigus ja kohtualluvus

18. Üldine. Lepingule ja kõigile Süsteemi ning Platvormiga seotud teemadele kohaldatakse Eesti õigust. Mis tahes Lepingust tulenev või sellega muul viisil seotud vaidlus (sealhulgas Lepingu koostamist või kehtivust puudutavad vaidlused) või Süsteemi, Platvormiga seotud vaidlus lahendatakse vahekohtumentlusega Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja arbitraažikohtus (edaspidi Arbitraažikohus), kusjuures vahekohtumenetlus toimub kooskõlas vastaval ajal kehtivate Arbitraažikohtu eeskirjadega. Iga Pool ja igaüks, kes kasutab mis tahes osas Süsteemist, Platvormist, saab sellele juurdepääsu või üritab kasutada või juurdepääsu saada, allub käesolevaga tühistamatult nimetatud kohtualluvusele ning loobub mis tahes ja kõigist vastuväidetest, mis tal võib selle osas olla.

19. Üldised sätted

19.1 Pooltevaheline suhe. Pooled tegutsevad ainult sõltumatute töövõtjatena. Tingimusi ei tõlgendata kui agentuuri, partnerluse, ühisettevõtmise, usaldussuhte või mis tahes muus vormis juriidilise ühenduse loomisena Kliendi ja kummgi Tarnija vahel ning Klient ei kinnita vastupidist ei selgesõnaliselt, kaudselt, näiliselt ega muul viisil. Tingimused ei ole mõeldud ühegi kolmanda isiku kasuks.

19.2 Eraldatavus Kui mis tahes Tingimuste tingimus või säte loetakse kehtetuks, jõustamatuks või seadusevastaseks tervikuna või osaliselt mis tahes põhjusel, jõustatakse see säte maksimaalses lubatud ulatuses, et teostada poolte tahet. Ülejäänud tingimuste või sätete või nende osade kehtivust ja jõustatavust see ei mõjuta.

19.3 Kogu Leping. Tingimused on kogu leping Kliendi ja Tarnija vahel Begin’i teenuste kasutamise osas Kliendi poolt ning see on ülimuslik kõigi eelnevate ja samaaegsete kirjalike või suuliste lepingute, ettepanekute või kinnituste osas seoses Tingimuste kohaldamisalaga. Välja arvatud juhul, kui Tingimustes on sätestatud teisiti, ei ole ükski Tingimuse mis tahes sätte täiendamine, muutmine või sellest loobumine kehtiv, kui see ei ole koostatud kirjalikult ja allkirjastatud poole poolt, kellele muudatus, täiendus või loobumine on suunatud.

19.4 Üleandmine. Klient ei tohi otseselt ega kaudselt, tervikuna ega osaliselt, seaduse alusel ega muul viisil, üle anda ega võõrandada neid Tingimusi ega delegeerida oma Tingimustest tulenevaid õigusi ja/või kohustusi ilma Tarnija eelneva kirjaliku nõusolekuta. Mis tahes üleandmise, võõrandamise või delegeerimise katse ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta on tühine ja jõustamatu. Sõltumata ülaltoodust võib Klient või tema lubatud õigusjärglasest ülevõtja või omandaja Tingimused üle anda või võõrandada või delegeerida Tingimustest tulenevaid mis tahes õigusi või kohustusi ilma nõusolekuta: (1) mis tahes juriidilisele isikule, mille üle Kliendil on valitsev mõju või mis on Kliendiga sama valitseva mõju all või tema lubatud õigusjärglastest ülevõtjatele või omandajatele või (2) seoses Kliendi või tema lubatud õigusjärglastest ülevõtjate või omandajate ühinemise, ümberkorraldamise, võõrandamise, varade või tootmisliini müügi või valitseva mõju või omanike muutusega.

19.5 Loobumine. Kummagi Poole suutmatust teostada või jõustada mis tahes Tingimuste sätet või sellest tulenevaid õigusi ei loeta selle või mis tahes muu sätte või õiguse edasisest jõustamisest loobumiseks.

19.6 Teavitamine. Välja arvatud juhul, kui Tingimustes on sätestatud teisiti, tehakse kõik Tingimustega seotud teavitused kirjalikult ning need jõustuvad (a) isiklikul kättetoimetamisel, (b) teisel tööpäeval pärast postitamist või (c) e-kirja saatmise kuupäeval, välja arvatud lõpetamise või hüvitamisele kuuluva nõude (Õigusalased teated) korral, mis loetakse selgelt Õigusalasteks teadeteks. Arvetega seotud teated adresseeritakse vastavale teie poolt määratud arvete saatmise kontaktaadressile. Kõik muud teile suunatud teated adresseeritakse vastavale teie määratud Teenuste süsteemi haldajale.

Viimati uuendatud: 26. juuni 2018