Begin OÜ vastutava töötlejana

1. Mõisted

1.1. Klient on juriidiline isik, kes on Begin OÜ-ga sõlminud lepingu või kellega on Begin OÜ suhelnud teenuse kasutamise eesmärgil.

1.2. Kliendi Esindaja on Klienti esindav füüsiline isik (andmesubjekt).

2. Üldosa

2.1. Begin OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Kontaktandmed: Lehtpuu tn 12-3, Tallinn 10912, +372 6007770, info@begin.ee.

2.2. Andmekaitsespetsialisti e-posti aadress privacy@begin.ee.

3. Töödeldavate andmete koosseis

3.1. Begin OÜ saab või kogub Kliendi (sh Kliendi Esindaja) andmeid nii Kliendi Esindajalt endalt kui ka kolmandatest allikatest (Äriregister, Äripäev AS infopank).

3.2. Töödeldavateks andmeteks on Kliendi Esindaja nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress ja suhtluskeel.

4. Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

4.1 Isikuandmete töötlemine toimub:

4.1.1. Õigustatud huvi alusel Kliendiga kontakteerumise ja pakkumise tegemise eesmärgil;

4.1.2. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmise või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmise eesmärgil;

4.1.3. Õigustatud huvi alusel oma õiguste kaitseks;

4.1.4. Seadusjärgse kohustuse täitmisel (nt haldusorganile/kohtule teabe esitamine).

5. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

5.1. Kliendi Esindaja andmete töötlemisel kasutab Begin OÜ kliendisuhete haldamise tarkvara.

5.2. Isikuandmete edastamine on vajalik raamatupidajale teenuse osutamiseks. Lisaks võib olla vajalik andmete edatamine õigusnõustajale teenuse osutamiseks ning haldusorganile/kohtule.

6. Isikuandmete säilitamise ajavahemik

6.1. Begin OÜ säilitab Kliendi Esindaja andmeid 3 – 10 aastat viimasest Kliendiga seotud kontaktist (sh Kliendi lepingu lõppemisest) alates. Begin OÜ lähtub andmete säilitamisel tehingust tuleneva nõude aegumistähtajast (üldreeglina 3 aastat), misjärel Kliendi Esindaja andmed kustutatakse või anonümiseeritakse.

7. Andmesubjektil on õigus:

7.1. Saada enda isikuandmete töötlemise kohta informatsiooni ning tutvuda oma andmetega;

7.2. Esitada Begin OÜ-le taotlus enda andmete parandamiseks, kustutamiseks või isikuandmete töötlemise piiramiseks;

7.3. Nõuda andmete ülekandmist, kui töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek või leping ning kui andmeid töödeldakse automatiseeritult. Begin OÜ teostab andmesubjekti taotlusel andmete ülekandmise ka otse teisele vastutavale töötlejale juhul, kui see on tehniliselt teostatav;

7.4. Esitada oma konkreetsest olukorrast lähtudes igal ajal vastuväide isikuandmete töötlemise osas, mis toimub õigustatud huvi alusel;

7.5. Tutvuda koostatud õigustatud huvi hinnanguga, saates sellekohase pöördumise andmekaitsespetsialisti e-posti aadressile;

7.6. Pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni poole.

8. Küpsised

8.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse veebilehe külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised aitavad Begin OÜ-l tuvastada seadet, mida Te kasutate veebilehel.

8.2. Begin OÜ kogub veebilehe külastajate kohta järgnevaid andmeid: IP, brauser, riik, keel, seadme suurus (mobiil, tahvel, desktop).

8.3. Begin OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et tagada:

8.3.1. parim teenuse kvaliteet, sh pakkuda mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks. Kasutajatele on see vajalik, et tagada sobiva personaalse lahenduse kuvamine;

8.3.2. oma õiguste kaitse, sh võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel. Andmete kogumine võimaldab võimalikult kiiresti reageerida, kui toimub võimalik rünne veebilehe vastu (nt toimub kõrvalekalle tavapärasest käitumisest).

8.4. Igal veebilehele külastajal on võimalik muuta oma brauseri sätteid, et valida, milliseid küpsiseid lubatakse kasutada ja milliseid mitte, sh on võimalik vastu võtta või keelduda kõikidest küpsistest.

8.5. Begin OÜ veebilehe kõik funktsionaalsused ei pruugi töötada, kui Te keelate kasutatavad küpsised.

Kehtiv alates: 01.01.2024