Privaatsuspõhimõtted

Tere tulemast ja aitäh, et olete näidanud üles huvi Begin’i (edaspidi Begin, meie või me), meie veebilehe https://www.begin.ee (edaspidi Veebileht) ja kõigi seotud veebilehtede, alla laaditava tarkvara, mobiilirakenduste (sealhulgas tahvelarvutite rakendused) ja muude teenuste vastu, mida me pakume ja kus on toodud link käesolevatele Privaatsuspõhimõtetele, ning muu suhtluse vastu üksikisikutega kirjalikult või suuliselt, näiteks e-kirja või telefoni teel (koos veebilehega edaspidi Teenus).

Privaatsuspõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) kirjeldavad informatsiooni, mida kogume Teenuses või selle kaudu, kuidas me seda informatsiooni kasutame ja avaldame ning meetmeid, mida kasutame selle informatsiooni kaitsmiseks. Põhimõtted kohalduvad, kui külastate Veebilehte, ostate või kasutate Teenust.

Põhimõtted on osa Begin’i Teenuse osutamise tingimustest ning need kohalduvad Põhimõtetele. Suure algustähega mõistetel, mida kasutatakse, aga mis ei ole Põhimõtetes defineeritud, on neile Begin’i Teenuse osutamise tingimustes antud tähendus.

Mõisted

Klient tähendab Begin’i klienti, s.o. ärikasutajat, kes kasutab Teenuseid töövahendina.

Kliendiandmed tähendab Isikuandmeid, aruandeid, Objekte, Graafikuid, Tunnilehti ja muid faile, toimikuid või elektroonilisel kujul dokumente, mida Teenuse Kasutaja talletab Teenuses.

Isikuandmed on igasugune teave üheselt tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Avalik ala tähendab Veebilehe ala, millele on juurdepääs nii Kasutajatel kui ka Külastajatel, ilma et oleks vaja sisse logida.

Piiratud ala tähendab Veebilehe ala, millele on juurdepääs ainult Kasutajatel ja kus juurdepääsuks on vaja sisse logida.

Kasutaja tähendab Kliendi töötajat, agenti või esindajat, kes peamiselt kasutab Veebilehe piiratud alasid Teenuse kasutamiseks vastavas pädevuses.

Külastaja tähendab muud isikut kui Kasutajat, kes kasutab avalikku ala, kuid kellel ei ole juurdepääsu Veebilehe või Teenuse piiratud aladele.

2. Informatsioon, mida Teenuses kogume:

Kogume Teenusest või Teenuse kaudu erinevat tüüpi informatsiooni. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus Begin’i jaoks on eelkõige see, et töötlemine on vajalik Teenuse osutamiseks kooskõlas Begin’i Teenuse osutamise tingimustega ning töötlemine toimub Begin’i õigustatud huvides, mida on täpsemalt selgitatud Põhimõtete punktis „Kuidas kasutame informatsiooni, mida kogume”. Võime töödelda andmeid ka teie nõusoleku alusel, mida küsime, kui see on asjakohane.

2.1 Kasutaja esitatud informatsioon Teenuse kasutamisel Kasutaja või Külastajana võite esitada ja meie võime koguda Isikuandmeid. Kasutaja isikuandmete töötlemisel Kliendile Teenuse osutamise käigus on Klient vastutav töötleja ning Begin volitatud töötleja. Näited Isikuandmetest on muu hulgas nimi, e-posti aadress, postiaadress, arve esitamise aadress, mobiiltelefoninumber, salasõna ja krediitkaardi või muu arve esitamisega seotud informatsioon. Isikuandmed sisaldavad ka muud informatsiooni, näiteks geograafiline piirkond või eelistused, kui selline informatsioon on seotud konkreetset üksikisikut tuvastava informatsiooniga. Võite meile Teenuses Isikuandmeid esitada erineval viisil. Näiteks Konto registreerimisel, Teenuse kasutamisel, Kliendiandmete postitamisel, teiste Teenuse kasutajatega suhtlemisel suhtlus- või sõnumifunktsioonide kaudu või klienditeenindusega seotud taotluste saatmisel. Teenuse ja Registraatori kasutamisel võivad teatud Teenuse lahendused koguda andmeid teie täpse asukoha või seadme liikumise kohta või mõlemat, kui annate selleks loa oma seadme seadistuses. Need konkreetsed Begin’i Teenuse lahendused ei jälgi Kasutaja asukohta reaalajas, vaid asukohta hetkel, mil vajutatakse start- või stopp-nuppu Registraatori kasutamisel.

2.2 Klientide kogutud informatsioon. Klient või Kasutaja võib Teenuses Kliendiandmeid talletada või üles laadida. Begin’il ei ole otsest suhet üksikisikutega, kelle Isikuandmeid Kliendiandmete osana veebis majutatakse. Iga Klient vastutab selle eest, et Kliendil oleks kehtiv õiguslik alus oma klientide, töötajate või kolmandate isikute Isikuandmete töötlemiseks Teenuste kaudu. Iga Klient vastutab oma klientide, töötajate ja kolmandate isikute teavitamise eest eesmärgi kohta, milleks Klient Isikuandmeid kogub ja kuidas neid Isikuandmeid töödeldakse Kliendiandmete osana Teenuses või selle kaudu. Kui see on vajalik kohalduvate seaduste alusel, vastutab iga Klient oma klientidelt, töötajatelt või kolmandatelt isikutelt kehtivate nõusolekute saamise eest nende Isikuandmete töötlemiseks Teenuse kaudu enne Isikuandmete töötlemise alustamist.

2.3 „Automaatselt kogutud“ informatsioon. Kui Kasutaja või Külastaja kasutab Teenust, võime automaatselt salvestada teatud informatsiooni Kasutaja või Külastaja seadmest, kasutades erinevaid tehnoloogiaid, sealhulgas küpsiseid, ekraani salvestusi, nähtamatuid pilte (clear gifs) või veebilutikaid. See „automaatselt kogutud“ informatsioon võib sisaldada IP-aadressi või muid seadme aadresse või ID-tunnuseid, veebilehitseja ja/või seadme tüüpi, vahetult enne või pärast Teenuse kasutamist külastatud veebilehti või lehekülgi, lehekülgi või muud sisu, mida Kasutaja või Külastaja Teenuses vaatab või millega suhestub, ning Teenuse külastuse, juurdepääsu või kasutamise kuupäevasid ja kellaaegasid. Võime neid tehnoloogiaid kasutada, et koguda informatsiooni Külastaja või Kasutaja suhtluse kohta e-kirjades, näiteks kas Külastaja või Kasutaja avab sõnumi, klikib sellel või edastab selle. Informatsiooni kogutakse kõigilt Kasutajatelt ja Külastajatelt ning Begin on sellise informatsiooni töötlemisel vastutav töötleja.

2.4 Integreeritud teenused. Teile võidakse pakkuda võimalust saada Teenusele juurdepääs või sellega liituda, kasutades teatud kolmandate isikute pakutavate teenuste (eraldi nimetatud kui Integreeritud teenus) kasutajatunnust ja salasõnasid, näiteks oma Google konto kaudu, või muul viisil võimalust lubada Integreeritud teenusel esitada meile Isikuandmeid või muud informatsiooni. Lubades meil ühenduda Integreeritud teenusega, annate meile loa saada juurdepääs teie nimele, e-posti aadressi(de)le, sünnikuupäevale, soole, asukoha linnale, profiilipildi URL-ile ja muule informatsioonile, mille Integreeritud teenus meile kättesaadavaks teeb, ning seda kasutada ja avaldada kooskõlas Põhimõtetega. Peaksite kontrollima oma privaatsussätteid igas Integreeritud teenuses, et mõista, millise informatsiooni Integreeritud teenus meile kättesaadavaks teeb, ning tegema muudatusi vastavalt vajadusele. Palun tutvuge hoolikalt iga Integreeritud teenuse kasutustingimuste ning privaatsuspõhimõtetega enne nende teenuste kasutamist ja meie Teenusega ühendamist.

2.5 Informatsioon muudest allikatest Võime saada informatsiooni, sealhulgas Isikuandmeid, kolmandatelt isikutelt ja muudest allikatest peale Teenuse, näiteks meie partneritelt, reklaamijatelt, reitinguagentuuridelt ja Integreeritud teenustelt. Kui kombineerime või seostame informatsiooni teistest allikatest Isikuandmetega, mida kogume Teenuse kaudu, käsitleme kombineeritud informatsiooni Isikuandmetena kooskõlas Põhimõtetega.

3. Kuidas kasutame informatsiooni, mida kogume

Kasutame informatsiooni, mida kogume, erinevatel viisidel Teenuste osutamisel ja oma äritegevuse käigus, sealhulgas järgmiselt:

3.1 Töös hoidmine

Kasutame informatsiooni – välja arvatud Kliendiandmeid – kõigi Teenuse lahenduste töös hoidmiseks, säilitamiseks, täiendamiseks ja pakkumiseks, teie taotletud teenuste ja informatsiooni pakkumiseks, teie kommentaaridele ja küsimustele vastamiseks ning Teenuse kasutajatele kasutajatoe pakkumiseks. Töötleme Kliendiandmeid ainult kooskõlas vastava Kliendi või Kasutaja antud korraldustega.

3.2 Täiendused

Kasutame informatsiooni selleks, et mõista ja analüüsida oma Külastajate ja Kasutajate kasutustrende ja eelistusi, et parandada Teenust ning arendada uusi tooteid, teenuseid, lahendusi ja funktsioone. Kui Begin peab sellel eesmärgil töötlema Kliendiandmeid, kasutatakse andmeid ainult anonüümseks muudetud või koondatud kujul.

3.3 Suhtlused

Võime kasutada Külastaja või Kasutaja e-posti aadressi või muud informatsiooni – välja arvatud Kliendiandmed – et selle Külastaja või Kasutajaga ühendust võtta (i) halduseesmärkidel, näiteks klienditeenindus, et tegeleda intellektuaalomandi õiguste rikkumisega, eraelu puutumatuse rikkumise või laimamissüüdistustega seoses Teenuses postitatud Kliendiandmete või Isikuandmetega, või (ii) selleks, et teavitada pakkumistest ja üritustest seoses toodete ja teenustega, mida pakume meie või pakuvad kolmandad isikud, kellega teeme koostööd. Teil on võimalik loobuda mis tahes reklaammaterjali saamisest jaos „Teie valikud” kirjeldatud viisil.

3.4 Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad

Kasutame automaatselt kogutud informatsiooni ja muud Teenuses küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kaudu kogutud informatsiooni: (i) meie Teenuse isikustamiseks, näiteks Kasutaja või Külastaja informatsiooni meeles pidamiseks, et Kasutaja või Külastaja ei peaks külastuse ajal või järgmistel külastustel seda uuesti sisestama; (ii) isikustatud reklaamide, sisu ja informatsiooni pakkumiseks; (iii) Teenuse ja kolmandate isikute turundustegevuste tõhususe jälgimiseks ja analüüsimiseks; (iv) lehe kasutamise koondnäitajate jälgimiseks, näiteks külastajate ja vaadatud lehtede koguarv, ning (v) teie kirjete, esitatu ja staatuse jälgimiseks mis tahes Teenuse reklaamtegevuses või muudes tegevustes. Rohkem informatsiooni küpsiste kohta leiate veebilehelt http://www.allaboutcookies.org.

3.5 Analüüs

Kasutame Google Analytics’it, et mõõta ja hinnata juurdepääsu ja liiklust Veebilehe Avalikul alal ning koostada oma Veebilehe halduritele aruandeid kasutajate navigeerimise kohta. Google tegutseb meist sõltumatult ning neil on oma privaatsuspõhimõtted, millega soovitame tungivalt tutvuda. Google võib kasutada Google Analytics’i kaudu kogutud informatsiooni, et hinnata Kasutajate ja Külastajate tegevust meie Veebilehel. Rohkem informatsiooni leiate siit: Google Analytics Privacy and Data Sharing (Google Analytics’i privaatsus ja andmete jagamine).

Kohaldame meetmeid, et kaitsta Google Analytics’i kasutamisel kogutud tehnilist informatsiooni. Kogutud andmeid kasutatakse ainult vajaduspõhiselt tehniliste probleemide lahendamiseks, Veebilehe haldamiseks ning külastajate eelistuste tuvastamiseks, kuid sellisel juhul on andmed mittetuvastatavas vormis. Me ei kasuta seda informatsiooni Külastajate või Kasutajate tuvastamiseks.

4. Kellele me informatsiooni avaldame

Välja arvatud Privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud viisil, ei avalda me tahtlikult kolmandatele isikutele Isikuandmeid või Kliendiandmeid, mida Teenuses kogume või talletame, ilma vastava Külastaja, Kasutaja või Kliendi nõusolekuta. Võime informatsiooni avaldada kolmandatele isikutele, kui annate meile selleks nõusoleku, ning järgmistel tingimustel:

4.1 Avalikult kättesaadav informatsioon

Mis tahes informatsioon, mida otsustate vabatahtlikult lisada Teenuse Avalikule alale, näiteks avalik profiilileht, on kättesaadav kõigile Külastajatele või Kasutajatele, kellel on juurdepääs sellele sisule.

4.2 Teenuseosutajad

Teeme koostööd kolmandast isikust teenuseosutajatega, kes osutavad meile veebilehe, rakenduste arendamise, veebimajutuse, hoolduse ja muid teenuseid. Neil kolmandatel isikutel võib olla juurdepääs Isikuandmetele või Kliendiandmetele või nad võivad neid töödelda meile teenuste osutamise käigus. Informatsioon, mida neile teenuseosutajatele anname, on piiratud sellega, mis on neile mõistlikult vajalik oma funktsioonide täitmiseks, ning nendega sõlmitud lepingud kohustavad neid hoidma seda informatsiooni konfidentsiaalsena.

4.3 Isikut mittetuvastav informatsioon

Võime teha teatud automaatselt kogutud, koondatud või muul viisil isiku tuvastamist mittevõimaldava informatsiooni kättesaadavaks kolmandatele isikutele erinevatel eesmärkidel, sealhulgas (i) erinevate aruandluskohustuste täitmiseks; (ii) äritegevuse või turunduse eesmärkidel või (iii) selleks, et aidata neil isikutel mõista meie Klientide, Kasutajate ja Külastajate huvisid, harjumusi ning kasutustavasid teatud programmide, sisu, teenuste ja/või funktsioonide osas, mis on Teenuse kaudu kättesaadavad.

4.4 Õiguskaitse, õiguslik menetlus ja nõuetele vastavus

Võime avaldada Isikuandmeid või muud informatsiooni, kui selleks kohustab seadus või heas usus arvates, et see on vajalik kohalduvate seaduste täitmiseks, vastusena kehtivale kohtumäärusele, kohtu või muu valitsusasutuse kohtukutsele või määrusele või selleks, et muul viisil teha koostööd õiguskaitseasutuse või muude valitsusasutustega.

Jätame endale ka õiguse avaldada Isikuandmeid või muud informatsiooni, mis meie arvates on heas usus asjakohane või vajalik selleks, et (i) võtta ettevaatusabinõusid vastutuse vastu, (ii) kaitsta ennast või teisi pettuste, kuritahtliku või seadusvastase kasutamise või tegevuse eest, (iii) uurida mis tahes kolmandate isikute nõudeid või väiteid ja end nende eest kaitsta, (iv) kaitsta Teenuse ja mis tahes Teenuse kättesaadavaks tegemiseks kasutatavate vahendite või seadmete turvalisust või puutumatust või (v) kaitsta oma vara või teisi hüvesid, jõustada oma lepinguid või kaitsta teiste õigusi, vara või turvalisust.

4.5 Omandi muutus

Informatsiooni Kasutajate ja Külastajate kohta, sealhulgas Isikuandmeid, võidakse avaldada ja muul viisil edastada omandajale, õigusjärglasele või ülevõtjale ühinemise, omandamise, võla rahastamise, varade müügi või muu tehingu käigus ning maksejõuetuse, pankroti või pankrotihalduse korral, mille käigus edastatakse informatsiooni ühele või enamale kolmandale isikule osana meie ettevõtte varadest ning ainult juhul, kui Kasutaja või Külastaja andmete vastuvõtja kohustub järgima Privaatsuspõhimõtteid, mille tingimused on olulises osas kooskõlas nende Privaatsuspõhimõtetega.

Kliendiandmeid võidakse füüsilisel või elektroonilisel kujul edastada omandajale või õigusjärglasele või ülevõtjale ühinemise, omandamise, võla rahastamise, varade müügi või muu tehingu käigus ning maksejõuetuse, pankroti või pankrotihalduse korral, mille käigus edastatakse informatsiooni ühele või enamale kolmandale isikule kui osa meie ettevõtte varadest ainult Teenuse pakkumise jätkamise eesmärgil ja ainult tingimusel, et Kliendiandmete vastuvõtja kohustub järgima Privaatsuspõhimõtteid, mille tingimused on olulises osas kooskõlas nende Privaatsuspõhimõtetega.

5. Teie valikud

5.1 Juurdepääs, parandamine, kustutamine

Austame teie eraelu puutumatuse õigust ning anname teile mõistliku juurdepääsu Isikuandmetele, mida olete ehk meile oma Teenuste kasutamise käigus esitanud. Kui soovite saada juurdepääsu mis tahes muudele Isikuandmetele, mida teie kohta vastutava töötlejana töötleme, või neid muuta, või taotleda, et me kustutaksime või edastaksime mis tahes informatsiooni teie kohta, mille oleme saanud Integreeritud teenusest, võite meiega ühendust võtta „Kuidas meiega ühendust võtta” jaos toodud viisil. Teie taotlusel kustutame või blokeerime oma andmebaasis kõik viiteid teile.

Te võite ajakohastada, parandada või kustutada oma Konto informatsiooni ja eelistusi igal ajal, kasutades oma Konto seadistuste lehekülge Teenuses. Palun võtke teatavaks, et kuigi mis tahes muudatused, mida teete, kajastuvad aktiivsetes kasutaja andmebaasides kohe või mõistliku aja jooksul, võime säilitada kogu informatsiooni, mida meile esitate, koopiate, arhiivide, pettuse ja kuritegeliku tegevuse ennetamise, analüüside, juriidiliste kohustuste täitmise eesmärgil või kui leiame muul juhul mõistlikult, et meil on selleks õigustatud põhjus.

Te võite keelduda teatud Isikuandmete jagamisest meiega, mis juhul meil ei pruugi olla võimalik pakkuda teile mõningaid Teenuse lahendusi ja funktsioone.

Võite igal ajal esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemisele õigustatud alusel, välja arvatud juhul, kui kohalduvate seadustega on lubatud teisiti. Kui usute, et teie kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevat eraelu puutumatuse õigust on rikutud, võtke palun ühendust Begin’i andmekaitseametnikuga aadressil privacy@begin.ee. Teil on ka õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

Punkt 5.1 ei kohaldu Isikuandmetele, mis on osa Kliendiandmetest. Sellisel juhul kohalduvad Kliendiandmete (välja arvatud Begin’i poolt Automaatselt kogutud informatsiooni) haldamisele Kliendi oma Privaatsuspõhimõtted ning mis tahes juurdepääsu, parandamise või kustutamise taotlus tuleks esitada Kliendile, kes vastutab nende andmete Teenuses üles laadimise ja talletamise eest.

Begin’il ei ole otsest suhet Kliendi klientide, töötajate, projekti omanike või kolmandate isikutega, kelle Isikuandmeid ta võib Kliendi nimel töödelda. Üksikisik, kes soovib juurdepääsu või soovib parandada, muuta, kustutada ebatäpseid andmeid või võtta tagasi nõusoleku edasiseks suhtluseks, peaks esitama oma päringu Kliendile või Kasutajale, kellega nad otse suhtlevad. Kui Klient taotleb Begin’ilt andmete eemaldamist, vastame sellele taotlusele kolmekümne (30) päeva jooksul. Kustutame, muudame või blokeerime juurdepääsu Isikuandmetele, mida me säilitame, ainult juhul, kui saame vastava kirjaliku taotluse Kliendilt, kes vastutab nende Isikuandmete eest, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik õigus neid Isikuandmeid säilitada. Jätame endale õiguse säilitada koopia nendest andmetest arhiveerimise eesmärkidel või selleks, et kaitsta oma õigusi kohtuvaidluses. Mis tahes taotlus seoses Kliendiandmetega tuleks adresseerida „Kuidas meiega ühendust võtta” jaos toodud viisil ning peaks sisaldama piisavat informatsiooni, et Begin saaks tuvastada Kliendi või tema kliendi või kolmanda isiku ning informatsiooni, mis tuleb kustutada või muuta.

5.2 Navigatsiooniteave

Te võite loobuda navigatsiooniteabe kogumisest oma Veebilehe külastuse kohta Google Analytics’i kaudu, kasutades Google Analytics loobumise lahendust.

5.3 Kaubanduslikest teadaannetest loobumine

Kui saate meilt kommertseesmärgil e-kirju, võite neist igal ajal loobuda, järgides e-kirjas toodud juhiseid või saates e-kirja jaos „Kuidas meiega ühendust võtta” toodud aadressile.

Kasutajad saavad vaadata ja muuta meie saadetud kaubanduslike teadannete olemuse ja sagedusega seotud sätteid, saates meile e-kirja aadressile, mis on toodud jaos „Kuidas meiega ühendust võtta”.

Palun võtke teatavaks, et kui te loobute meilt kaubanduslike e-kirjade saamisest või muudate muul viisil meie saadetud reklaamteadete olemust või sagedust, võib meil kuluda kuni kümme (10) tööpäeva teie taotlusega tegelemiseks. Lisaks, ka pärast seda, kui loobute meilt reklaamteadete saamisest, saate meilt jätkuvalt Teenust puudutavaid haldusteateid.

6. Kolmandate isikute teenused

Teenus võib sisaldada lahendusi või linke veebilehtedele ja teenustele, mida pakuvad kolmandad isikud. Mis tahes informatsioon, mida esitate kolmandate isikute veebilehtedel või teenustes, esitatakse otse nende teenuste käitajatele ning sellele kohalduvad nende käitajate privaatsuse ja turvalisuse põhimõtted, kui neid on, isegi juhul, kui kasutate neid Teenuse kaudu. Me ei vastuta sisu või privaatsus- ja turvalisustavade eest kolmandate isikute veebilehtedel või teenustes, millele on toodud lingid või juurdepääs Teenuse kaudu. Soovitame teil tutvuda kolmandate isikute privaatsuse ja turvalisuse põhimõtetega enne, kui annate neile informatsiooni.

7. Rahvusvahelised andmete edastamised, Privacy Shield ja lepingutingimused

Begin hoiab kõiki Euroopa Kliendiandmeid ainult EL andmekeskustes. Begin võib edastada teie Isikuandmeid muudesse riikidesse kui teie elukoha riik. Kui Begin edastab Euroopa Liidust või Šveitsist pärinevaid Isikuandmeid teistesse riikidesse, kus ei ole tagatud andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt piisaval tasemel andmekaitse, kohaldame järgmisi turvameetmeid:

Kooskõlas Privacy Shield’i põhimõtetega kohustub Begin lahendama kaebused seoses teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega meie poolt. EL üksikisikud, kellel on päringuid või kaebusi meie Privacy Shield põhimõtete kohta, peaksid esmalt ühendust võtma Begin’i andmekaitseametnikuga aadressil privacy@begin.ee. Lisaks on Begin kohustunud tegema koostööd EL andmekaitseasutustega seoses lahendamata Privacy Shield kaebustega, mis puudutavad personaliandmete edastamist EL-ist töösuhte kontekstis.

8. Huvipõhine reklaam

Huvipõhine reklaam on andmete kogumine erinevatest allikatest ja üle erinevate platvormide, et prognoosida isiku eelistusi või huvisid ning saata sellele isikule või tema arvutile, nutitelefonile või tahvelarvutile reklaami, mis põhineb tema eeldataval eelistusel või huvil, mis on tuletatud selle isikuga seotud või teiste sarnase profiili või huvidega inimeste kohta kogutud andmetest.

Töötame erinevate kolmandate isikutega, et üritada mõista üksikisikute profiile, kes kõige suurema tõenäosusega oleksid huvitatud Begin’i toodetest või teenustest, et saaksime neile saata kaubanduslikke e-kirju või esitleda neile oma reklaame teiste üksuste veebilehtedel ja mobiilirakendustes.

Need kolmandad isikud on muu hulgas: (a) reklaamvõrgustikud, mis koguvad informatsiooni isiku huvide kohta, kui see isik vaatab mõnda nende reklaami või suhestub sellega; (2) reklaami tulemuslikkust mõõtvad (attribution) partnerid, kes mõõdavad teatud reklaamkanalite ja reklaamide tõhusust ning (3) äripartnerid, kes koguvad informatsiooni, kui isik vaatab mõnda nende reklaami või suhestub sellega.

Koostöös nende kolmandate isikutega kogume aja jooksul ja erinevate platvormide kaudu informatsiooni oma klientide, võimalike klientide ja muude üksikisikute kohta, kui nad neid platvorme kasutavad või nendega suhtlevad. Üksikisikud võivad esitada informatsiooni otse meie Veebilehtedel või platvormidel, mida käitavad kolmandad isikud, või suhestudes meie, meie reklaamide või meilt või kolmandatelt isikutelt saadud e-kirjade kaudu. Võime kasutada erilisi vahendeid, mida tavapäraselt sel eesmärgil kasutatakse, näiteks küpsised, veebilutikad, pikslid, sildid (tags), liikuvate reklaamide ID-d, pleieriküpsised (flash cookies) ja sarnased tehnoloogiad. Meil võib olla juurdepääs meie äripartnerite kogutud informatsiooni andmebaasidele.

Meie või kolmandate isikute kogutav informatsioon võimaldab meil teada saada, milliseid oste isik on teinud, milliseid reklaame või sisu inimene näeb, millistel reklaamidel või linkidel isik klikib ja muud toimingud, mida isik teeb meie Veebilehtedel või vastates meie e-kirjadele või külastades või kasutades kolmandate isikute platvorme.

Meie või kolmandad isikud, kellega töötame, kasutavad ülalkirjeldatud viisil kogutud informatsiooni selleks, et mõista meie klientide, Veebilehe külastajate ja teiste isikute erinevaid tegevusi ja käitumist. Meie teeme või need kolmandad isikud teevad seda erinevatel põhjustel sealhulgas: meie Veebilehe uute või varasemate külastajate äratundmiseks; rohkem isikustatud sisu pakkumiseks; kasulikumate ja asjakohasemate reklaamide pakkumiseks – näiteks, kui me teame, milliseid reklaame teile näidatakse, võime üritada mitte näidata teile korduvalt samu reklaame; seadmete, müügikanalite, kolmandate isikute veebilehtede ja Veebilehtede üleselt külastajate tuvastamiseks või isikustatud või suunatud reklaamide ja muu kohandatud sisu kuvamiseks või saatmiseks, mis on rohkem keskendunud isiku eeldatavale huvile toodete või teenuste vastu, mis sarnevad meie pakutavaga.

Meie huvipõhised reklaamid võidakse teile esitada e-kirjades või kolmandate isikute platvormidel. Me võime esitada neid reklaame oma toodete ja teenuste kohta või saata kaubanduslikke teadaandeid otse või nende kolmandate isikute kaudu.

Külastajad võivad keelduda reklaamvõrgustikelt huvipõhiste reklaamide saamisest, mis võidakse neile saata meie platvormil ja muudel veebilehtedel, külastades järgmisi veebilehti: http://www.aboutads.info/consumers ja http://www.networkadvertising.org. Need lahendused eemaldavad Külastaja paljudest – kuid mitte kõigist – huvipõhistest reklaamtegevustest, millega meie või kolmandad isikud tegeleme.

9. Mittejälgimise põhimõtted

Mõnedele veebilehitsejatele on lisatud „mittejälgimise” lahendused. Enamik neist lahendustest saadab sisselülitamisel signaali või eelistuse veebilehele või veebipõhisele teenusele, mida kasutaja külastab, andes teada, et külastaja ei soovi, et teda jälgitakse. Kuna praegu puudub ühtne arusaam sellest, kuidas tõlgendada mittejälgimise signaale, ei vasta me hetkel mittejälgimise signaalile. Jätkame koostööd veebitööstusega, et määratleda ühtne arusaam mittejälgimise signaalide käsitlemiseks.

Samas võite keelduda huvipõhiste reklaamide saamisest reklaamvõrgustikelt, mida võidakse esitada meie platvormil ja muudel veebilehtedel, külastades järgmisi veebilehti. Kui soovite keelduda käesolevast käitumispõhisest reklaamist, külastage järgmisi veebilehti: http://www.aboutads.info/consumers ja http://www.networkadvertising.org.

Need funktsioonid eemaldavad teid paljudest – kuid mitte kõigist – huvipõhistest reklaamtegevustest, millega meie või kolmandad isikud tegeleme. Teie tehtud valikud võivad sõltuda veebilehitsejast või seadmest. Kui kustutate küpsised või kasutate teist veebilehitsejat või muud arvutit või seadet, võib olla vajalik keeldumisvalikute uuendamine. Teised kolmandast isikust Veebilehed pakuvad külastajatele võimalust keelduda huvipõhiste reklaamide saamisest oma Veebilehel, mida peate kontrollima oma Veebilehe sätete kaudu. Näiteks selleks, et mitte lubada Google’il kasutada teie internetikäitumist reklaami eesmärgil, külastage Google’i reklaami sätete (Ad Settings) lehekülge.

10. Kolmandate isikute küpsised

Lubame kolmandatel isikutel, kellega meil on eraldi leping, kasutada küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et koguda informatsiooni selle kohta, kuidas Veebilehte kasutate. Need kolmandad isikud on muu hulgas: (a) äripartnerid, kes koguvad informatsiooni, kui vaatate mõnda nende reklaami või suhestute sellega Veebilehel ning (2) reklaamvõrgustikud, mis koguvad informatsiooni teie huvide kohta, kui vaatate mõnda nende reklaamidest või suhestute nendega.

Nende kolmandate isikute kogutud informatsiooni kasutatakse teie huvide või eelistuste prognoosimiseks, et nad saaksid näidata sellel Veebilehel ja muudel veebilehtedel igal pool internetis reklaame või reklaammaterjali, mis on kohandatud teie ilmsete huvide järgi.

Äripartneritel ja reklaamvõrgustikel, mis pakuvad Teenustes internetipõhiseid reklaame, on piiratud juurdepääs vähesele informatsioonile teie profiili ja seadme kohta, mis on vajalik selleks, et pakkuda teile reklaame, mis on kohandatud teie ilmsete huvide järgi. On võimalik, et nad võivad seda vähest informatsiooni taaskasutada teistel veebilehtedel või teistes teenustes.

Me ei jaga nende kolmandate isikutega informatsiooni, mis võimaldaks teid koheselt tuvastada (nt e-posti aadress), kuid neil kolmandatel isikutel võib olla juurdepääs informatsioonile teie seadme kohta (nt IP- või MAC-aadress). Meil ei ole juurdepääsu ega kontrolli tehnoloogiate osas, mida need kolmandad isikud võivad kasutada, et koguda informatsiooni teie huvide kohta, ning nende kolmandate isikute andmetavadele ei kohaldu käesolev Privaatsusteavitus. Välja arvatud dokumendis arutatud viisil, ei ole meil valitsevat mõju nende kolmandate isikute üle.

10.1 Veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiste tüüpe:

10.2 Veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiseid:

TeenuseosutajaKüpsise nimiAegumineSisu
Google DoubleClickDSID7 päevaSeda küpsist kasutab Google AdSense DoubleClick veebireklaami sageduse piiramiseks ning reklaami dubleerimise vältimiseks leheküljel, mis tähendab, et kasutaja ei pea üht ja sama reklaami kogu aeg nägema.
Google DoubleClickIDE2 aastatAitab jälgida reklaamide ümberarvestuskurssi.
Hotjar_hjClosedSurveyInvites365 päevaHotjar küpsis. See küpsis paigaldatakse, kui külastaja suhestub Survey kutse modaalse hüpikaknaga (modal popup). Seda kasutatakse tagamaks, et sama kutse ei ilmu uuesti, kui seda on juba näidatud.
Hotjar_hjDonePolls365 päevaHotjar küpsis. See küpsis paigaldatakse, kui külastaja täidab küsitluse, kasutades Feedback Poll vidinat. Seda kasutatakse tagamaks, et sama küsitlus ei ilmu uuesti, kui see on juba täidetud.
Hotjar_hjMinimizedPolls365 päevaHotjar küpsis. See küpsis paigaldatakse, kui külastaja minimeerib Feedback Poll vidina. Seda kasutatakse tagamaks, et vidin on minimeeritud kogu aja, mil külastaja teie lehel navigeerib.
Hotjar_hjDoneTestersWidgets365 päevaHotjar küpsis. See küpsis paigaldatakse, kui külastaja esitab oma informatsiooni Recruit User Testers vidinas. Seda kasutatakse tagamaks, et sama vorm ei ilmu uuesti, kui see on juba täidetud.
Hotjar_hjMinimizedTestersWidgets365 päevaHotjar küpsis. See küpsis paigaldatakse, kui külastaja minimeerib Recruit User Testers vidina. Seda kasutatakse tagamaks, et vidin on minimeeritud kogu aja, mil külastaja teie lehel navigeerib.
Hotjar_hjIncludedInSample365 päevaSee sessioonküpsis paigaldatakse, et Hotjar teaks, kas see külastaja on lisatud valimisse, mida kasutatakse sõelade loomiseks.
Google Analytics_gid1 päevKasutatakse kasutajate eristamiseks
Google Analytics_ga2 aastatAitab tuvastada külastajate sessioone
Google Analytics_gat10 minutitAitab piirata liiklust Google'i serverites
Facebookc_user90 päevaAitab tuvastada külastajate sessioone
Facebookdatr2 aastatAitab tuvastada külastajate sessioone
Facebookfr90 päevaKasutatakse reklaamide näitamiseks, reklaamide mõõtmiseks ja reklaamide asjakohasuse parandamiseks
Freshchat_gat_FreshchatEventsKasutatakse vestlusvidinate sündmuste jaoks
Begintc65_session5 tundiKasutatakse Kasutaja autentimiseks
BeginioKuni sessiooni lõpuniKasutatakse Kasutaja teavitamiseks

11. Alaealiste ja laste eraelu puutumatus

Noorte laste eraelu puutumatuse kaitse on väga oluline. Meie Teenus ei ole mõeldud lastele, kes on nooremad kui 18 eluaastat, ning me ei kogu teadlikult Isikuandmeid lastelt, kes on nooremad kui 18 eluaastat, ilma lapsevanema nõusolekuta. Kui olete noorem kui 18, palun ärge kasutage Teenust mitte ühelgi ajahetkel ega ühelgi viisil. Kui saame teadlikuks, et Teenuses on kogutud Isikuandmeid isikutelt, kes on nooremad kui 18 eluaastat ja ilma kontrollitava lapsevanema nõusolekuta, võtame kasutusele vastavad meetmed selle informatsiooni kustutamiseks. Kui olete lapsevanem või hooldaja ning saate teadlikuks, et teie alla 18-aastane laps on saanud Teenuse Konto, võite meid teavitada aadressil privacy@begin.ee ning taotleda, et kustutame selle lapse Isikuandmed oma süsteemidest.

Teenus ei ole mõeldud kasutamiseks alaealistele ning see ei ole mõeldud sisu postitamiseks, et seda avalikult või sõpradega jagada. Ulatuses, milles alaealine on sellist sisu Teenuses postitanud, on alaealisel õigus lasta see sisu kustutada või eemaldada, kasutades Privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud kustutamise või eemaldamise võimalusi. Kui teil on selle teema osas mis tahes küsimusi, võtke meiega palun ühendust jaos „Kuidas meiega ühendust võtta” toodud viisil. Palun võtke aga teatavaks, et kuigi pakume kustutamise võimalust, ei pruugi sisu eemaldamine tagada selle sisu või informatsiooni täielikku või terviklikku eemaldamist.

12. Andmete turvalisus

Järgime üldiselt tunnustatud standardeid, et kaitsta meile esitatud informatsiooni nii edastamise ajal ja siis, kui oleme selle kätte saanud. Säilitame asjakohased halduslikud, tehnilised ja füüsilised turvameetmed, et kaitsta Isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, juhusliku kaotsimineku, loata muutmise, loata avaldamise või juurdepääsu, väärkasutamise ja mis tahes muul viisil meie valduses olevate Isikuandmete ebaseadusliku töötlemise eest. See sisaldab muu hulgas tulemüüre, salasõnade kaitset ning muid juurdepääsu ja autentimise kontrolle. Kasutame SSL tehnoloogiat andmete krüpteerimiseks nende edastamisel avaliku interneti kaudu ning lisaks kohaldame rakenduse kihi turvalahendusi, et Isikuandmeid täiendavalt anonüümseks muuta.

Ükski interneti kaudu edastamise meetod või elektroonilise talletamise meetod ei ole aga 100% turvaline. Me ei saa tagada ega garanteerida informatsiooni turvalisust, mida meile edastate või talletate Teenuses, ning teete seda omal riskil. Me ei saa ka tagada, et sellele informatsioonile ei saa juurdepääsu, seda ei avaldata, muudeta ega hävitata meie füüsiliste, tehniliste või juhtimisalaste turvameetmete rikkumise kaudu. Kui arvate, et teie Isikuandmed on ohustatud, võtke meiega palun ühendust jaos „Kuidas meiega ühendust võtta” toodud viisil.

Kui saame teadlikuks turvasüsteemide rikkumisest, teavitame rikkumise toimumisest teid ja ametiasutusi seaduses nõutud viisil.

Begin’i biomeetriline terminal ja biomeetrilised andmed. Meie terminalid võimaldavad inimestel kiiresti registreerida töö alguse ja lõpu aja ning lisada tegevuse tüübi, millega nad tegelevad. See kaotab ära vajaduse kanda kaasas RFID kaarte ja/või pidada meeles pin-koode (kuigi see on üks võimalus). Mõned ettevõtted kasutavad neid süsteeme juurdepääsu tüüpi süsteemidena, et kontrollida sisenemist teatud tsoonidesse. Levinud on väärarusaam, et sõrmejäljed talletatakse biomeetrilistes terminalides kujutistena ning isikuandmetega seotud rikkumise korral saab neid kergesti kasutada identiteedivarguseks. Meie terminal töötleb skaneeritu sõrmejälgi keeruliste biomeetriliste ja krüpteerimise algoritmide kaudu, et luua mall. Biomeetriline mall on lihtsalt skaneeritud sõrmejälg matemaatilisel kujul, s.o binaarsete andmete jada. On peaaegu võimatu nende andmetega sõrmejälge taasluua. Biomeetrilist malli saab kasutada ainult biomeetrilises terminalis, et otsida sobivat vastet või tuletada selle põhjal fakte, näiteks alguse ja lõpu registreerimise aeg Begin’i Teenuses. Need turvameetmed muudavad sõrmejälje mallide andmete säilitamise turvaliseks ja andmed kasutuskõlbmatuks ka siis, kui keegi varastab kogu skaneerija. See tähendab, et Begin’i Teenus ei töötle biomeetrilisi andmeid.

13. Andmete säilitamine

Säilitame Kasutajalt kogutud Isikuandmeid ainult seni, kuni Kasutaja konto on aktiivne, või piiratud aja jooksul, kuni vajame seda seoses eesmärgiga, milleks neid algselt kogusime, välja arvatud juhul, kui seadusega on nõutud teisiti. Säilitame ja kasutame informatsiooni nii, nagu seda on vaja meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja lepingute täitmiseks järgmiselt:

14. Sätted

Kuigi me võime lubada teil muuta oma privaatsussätteid (Kasutaja õigused), et piirata juurdepääsu teatud Isikuandmetele, võtke palun teatavaks, et ükski turvameede ei ole täiuslik või läbitungimatu. Me ei vastuta mis tahes Teenuse privaatsussätetest või turvameetmetest kõrvalehoidumise eest. Lisaks ei saa me kontrollida teiste kasutajate tegevust, kellega võite otsustada oma informatsiooni jagada. Lisaks, ka pärast seda, kui Teenuses postitatud informatsioon on eemaldatud, võivad vahemälu ja arhiveerimise teenused olla selle informatsiooni salvestanud ja teised kasutajad või kolmandad isikud võivad olla teinud koopia või talletanus Teenuses kättesaadava informatsiooni. Me ei saa garanteerida ja ei garanteeri, et informatsiooni, mida postitate või edastate Teenuses, ei vaata volitamata isikud.

15. Andmete edastamine

Võime edastada, töödelda ja talletada Isikuandmeid, mida kogume Teenuste kaudu kesksetes andmebaasides ning teenuseosutajatega, kes asuvad USAs. USAs ei pruugi kehtida sama andmekaitseraamistik nagu riigis, kus Teenuseid kasutate. Kui edastame Isikuandmeid USA-sse, kaitseme neid Privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud viisil.

Teenuse veebimajutus on Eestis või USA-s. EL klientide andmebaasid asuvad Begin’i andmekeskuses Tallinnas, Eestis. Sõltumata sellest, et andmebaas asub EL-is, kui otsustate kasutada Teenust Euroopa Liidus või muudes maailma piirkondades, kus on andmete kogumist ja kasutamist reguleerivad seadused, mis võivad erineda USA seadustest, võtke palun teatavaks, et te võite edastada Kliendiandmeid ja Isikuandmeid väljapoole neid piirkondi USA-sse talletamiseks ja töötlemiseks meie teenuseosutajate poolt, kes on loetletud Begin’i Teenuse osutamise tingimustes. Järgime GDPR-i nõudeid, pakkudes piisavat kaitset isikuandmete edastamisel Euroopast USA-sse. Lisaks võime edastada teie andmeid USA-sse, EMP-sse, teistesse riikidesse või piirkondadesse, mis Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt tagavad piisava andmekaitse taseme seoses andmete talletamise ja töötlemisega, teie taotluste täitmise ja Teenuse haldamisega.

16. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja

Begin ei oma, kontrolli ega juhi Kliendiandmete kasutamist, mida Klient või Kasutaja Teenuse vahendusel talletab või töötleb. Ainult Kliendil või Kasutajatel on õigus saada juurdepääs nendele Kliendiandmetele, neid saada ja juhtida nende kasutamist. Begin ei ole enamasti teadlik, milliseid Kliendiandmeid Klient või Kasutaja tegelikult talletab või teeb kättesaadavaks Teenuses ning tal ei ole otsest juurdepääsu nendele Kliendiandmetele, välja arvatud juhul, kui Klient on andnud selleks loa või kui see on vajalik Teenuste osutamiseks Kliendile ja tema Kasutajatele.

Kuna Begin ei kogu Kliendiandmetes sisalduvaid Isikuandmeid ega määra nende kasutamist ning kuna nad ei määra eesmärke, milleks neid Isikuandmeid kogutakse, nende Isikuandmete kogumise viise või Isikuandmete kasutamist, ei tegutse Begin vastutava töötlejana Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses (Määrus (EL) 2016679, edaspidi GDPR) ning tal ei ole sellega seonduvalt GDPR-ist tulenevaid kohustusi. Begin tuleks lugeda Isikuandmeid sisaldavate Kliendiandmete osas ainult Klientide ja Kasutajate nimel volitatud töötlejaks, kellele kohalduvad GDPR-i nõuded. Välja arvatud juhul, kui Privaatsuspõhimõtetes on sätestatud teisiti, ei lase Begin iseseisvalt edastada või muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha Isikuandmeid sisaldavaid Kliendiandmeid, mida seoses Teenustega talletatakse, välja arvatud kolmandatest isikutest alltöövõtjatele, kes võivad neid andmeid töödelda Begin’i nimel seoses Begin’i teenuste osutamisega Klientidele. Neid tegevusi teeb või nendeks annab loa ainult vastav Klient või Kasutaja.

Klient või Kasutaja on määruse kohaselt vastutav töötleja mis tahes Isikuandmeid sisaldavate Kliendiandmete osas, mis tähendab, et see pool kontrollib Isikuandmete kogumise ja kasutamise viisi ning nende Isikuandmete töötlemise eesmärkide ja viiside määramist.

Begin ei vastuta Kliendiandmetes sisalduvate Isikuandmete sisu ega muu informatsiooni eest, mis on talletatud tema serverites (või alltöövõtjate serverites) Kliendi või Kasutaja äranägemisel ning Begin ei vastuta selle eest, mil viisil Klient või Kasutaja seda informatsiooni kogub, tegeleb selle avaldamisega, levitab seda või töötleb muul viisil.

Kui vajate lisaks Teenuse tingimustele ja Privaatsuspõhimõtetele allkirjastatud Andmetöötluslisa, võite ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga aadressil privacy@begin.ee.

17. Põhimõtete muutmine ja uuendamine

Palun külastage seda lehekülge regulaarselt, et olla teadlik mis tahes muudatustest Põhimõtetes, mida võime aeg-ajalt uuendada. Kui muudame Põhimõtteid, teeme need kättesaadavaks Teenuse kaudu ning viitame viimase versiooni kuupäevale ja järgime kohalduvaid seaduseid. Teie jätkuv Teenuse kasutamine pärast muudetud Põhimõtete jõustumist tähendab, et olete kehtivat Põhimõtete versiooni lugenud, sellest aru saanud ja sellega nõustunud.

18. Kuidas meiega ühendust võtta

Palun võtke meiega ühendust, kui teil on mis tahes küsimusi või kommentaare Põhimõtete, oma Isikuandmete, meie kasutusviisi ja avaldamistavade kohta või teie nõusolekuvalikute kohta, saates e-kirja aadressil privacy@begin.ee. Kui teil on muresid või kaebusi seoses Põhimõtete või oma Isikuandmetega, võite ühendust võtta Begin’i andmekaitseametnikuga samal e-posti aadressil privacy@begin.ee.

Viimati uuendatud: 26. juuni 2018

Proovi ja säästa oma aega ja raha

Oled juba Begini kasutaja?

Logi sisse Proovi tasuta
Wave